پیش دبستانی و دبستان غیردولتی دخترانه طوبی اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی/ تبریز

قوانین مدرسه

ماده و آیین نامه انضباطی دانش آموزان

 1. رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معلمان، مربیان و دیگر کادر مدرسه
 2. تلاش برای تحصیل و اطلاعت از دستورات آموزشی و تربیتی در فعالیتهای اجتماعی مدرسه
 3. ورود و خروج به موقع و پرهیز از خروج در ساعات مقرر درسی بدون اطلاع مدیریت مدرسه
 4. حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر با اجازه ی ولی و یا اطلاع مدیر مدرسه مجاز می باشد
 5. پرهیز از غیبت:
  1.     در صورت غیبت باید گواهی مورد تائید جهت ضبط در پرونده توسط ولی دانش آموز ارائه گردد.           
  2.      در صورت غیبت غیر موجه طبق مفاد 8، 7 و 9 آیین نامه انضباطی با دانش آموز برخورد خواهد شد.
 1. رعایت بهداشت و نظافت شخصی و پاکیزه نگه داشتن مدرسه
 2. استفاده از لباس، کفش و جوراب ساده و مناسب و رعایت شئون دانش آموزی در اصلاح موی سر و رعایت حجاب برای خواهران مطابق بخشنامه حجاب
 3. خودداری از بکار بردن وسایل تجملاتی و زینتی و آوردن اشیای گرانبها و غیرمجاز (عکس، نوار، کتابهای نامناسب) به مدرسه
 4. خودداری از خرید و فروش در مدرسه غیر از موارد مذکور در آیین نامه تعاونی مدرسه
 5. مراقبت از وسایل خویش و تلاش در حفظ و نگهداری اموال و ساختمان مدرسه (چنانچه دانش آموز خسارتی به وسایل و ساختمان واحد آموزشی یا سایر دانش آموزان وارد کند باید خسارت وارده را جبران نماید.)